Základní Škola Bernarda Bolzana v Táboře

Historická budova Základní školy Bernarda Bolzana se nachází v centru města Tábor a je součástí památkové rezervace. Naše spolupráce se školou trvá již delší dobu. Zahájili jsme ji v roce 2019 projektem drobnějšího rázu – interiérovým řešením školní družiny. Po dokončené realizaci jsme byli osloveni s dalšími úkoly – interiérové řešení sborovny, návrh půdní vestavby a atria.

Škola dlouhodobě bojuje s nedostatkem volného prostoru pro žáky v časech mimo výuku. Žáci tento čas tráví na chodbách nebo ve svých třídách a v současném trendu individualizované společnosti škola nemá prostor pro stmelování sociálních vazeb. Jako další problematiku zmiňuje absenci místa pro reprezentativní účely. Škola má dlouhodobé zahraniční styky spřátelených základních škol po celé Evropě, například v Německu, Portugalsku, Itálii a Rakousku, jejichž žáci navštěvují ZŠBB a jsou zde na výměnných pobytech.

Budova školy vznikla pravděpodobně po odstranění bloku více městských domů. Její pozice vůči středověkému opevnění z ní utváří velmi exponovanou budovu z dálkových pohledů z jižních obcí, jako jsou Čelkovice, Horky a Větrovy. Budova se dá z hlediska vývoje rozdělit do dvou částí. Starší je hlavní křídlo do tvaru písmene L, které je přimknuto k hlavní ulici Na Parkánech, a novější křídlo, které je zasunuto více do prostoru města. Na fasádách jednotlivých objemů je vidět rozdílná doba vzniku a přístup k architektonickému výrazu. Starší a lépe situovaná budova má zdobnější charakter a ta novější má méně formální, jednodušší nezdobnou fasádu. Mezi tyto hmoty je umístěna nejnovější součást celé školy, a tím jsou šatny. Tento meziprostor vnímáme jako příležitost s velkým potenciálem a návrhem se ho snažíme dále rozvinout.

Návrh atria, který je zde dokumentován, je odpovědí na to, co investor hledá. Prostor ve formě jednotlivých platforem, který by sloužil žákům pro setkávání napříč ročníky, je i důležitým prostorem pro sociálně zdravou školu. Jeho výška je navržena za účelem více formální atmosféry s reprezentativním charakterem. Atrium výškově propojuje druhé a třetí nadzemní podlaží. Tyto výškové rozdíly jsou pozvolna propojeny schodovými stupni, které zároveň slouží pro sezení. Konstrukce atria využívá svislé a vodorovné konstrukce stávajících budov. Vhodné zůstávají, nadbytečné jsou odstraněny.  Pro konstrukci světlíku a lehkého obvodového pláště jsou využity dřevěné lepené profily, které jsou přikotveny v nejvhodnějších místech, aby nedošlo k porušení zdobných částí stávajících fasád. Pro zamezení velkých tepelných zisků uvažujeme o zasklení s vysokým solárním faktorem a vybudování automaticky otevíravých částí pro příčné provětrání. V rámci projektu studie jsme získali kladný souhlas od komise NPÚ, který bude podkladem pro další projekční činnost. Vzdušná a minimalistická prosklená stěna do ulice a prosklené zastřešení doplňuje budovu s historickými prvky ve výrazném kontrastu.

Další spoluprací je půdní vestavba nových učeben. Jedno křídlo půdy je od roku 2008 využíváno pro jazykovou učebnu a učebnu výtvarné výchovy, druhé křídlo je zatím nevyužité. Záměrem školy je využití tohoto prostoru pro kybernetickou výuku, tedy místnost vybavenou výpočetní technikou a automatizovanými stroji. Ze stavebního hlediska to znamená řešení podlahy v úrovni krovu, otvory pro střešní okna, aby byla třída dostatečně osvětlena a řešení požární bezpečnosti. Nároky na podmínky osvětlení učebny a umístění v památkové rezervaci najednou bylo komplikované projednat. Po vzájemných kompromisech jsme dospěli k řešení vyhovující památkářům, hygieně i zadavateli. Náš projekt půdní vestavby získal stavební povolení a čeká na realizaci.